Sabtu, 31 Maret 2012

MIARA ADAT KARUHUN SUNDA

Dina wanci jaman ayana adat kabudayaan sunda geus mimiti rada dipohokeun ku masyarakat sunda sorangan, sababaraha anggapan masyarakat sunda yen kabudayaan sunda teh cenah geus teu gaul sok padahal dina kanyataanana adat kabudayaan sunda teh istuning loba pisan anu mikaresepna, lain urang sunda wungkul anu mika resep kana adat kabudayaan sunda teh tapi bangsa dengeun oge loba anu mikaresep kana kabudayaan sunda.

Dina raraga ngahirupkeun deui "adat karuhun sunda" jeung ngadidik barudak supaya leuwih mikacinta kana kabudayaan sorangan di wewengkon SDN 3 Mekarsari unggal poe sabtu sok diayakeu pendidikan pengembangan diri anu tema materina "Nyukcruk Galur Para Karuhun" barudak sakola sok di alajar nyeun hihid, carangka, boboko, asepan, jeung sajaba-sajabana ngenaan alat rumah tangga anu sok dipake ku kolot urang baheula....lain ngan alat rumah tanga wungkul anu sok diajarkeun ka barudak sakola teh tapi barudak sakola sok di alajar kasenian sunda diantarana seni karawitan, Degung, Upacara Adat Sunda, sareng Calung. Anu mudah-mudahan generasi urang sunda ayena lewih mikacinta kana kabudayaan sorangan ulah kena ku pari basa " Cul dog dog tinggal igel".

Andrian Gunawan.

Jumat, 30 Maret 2012

KEGIATAN SAMEN SDN 3 MEKARSARI KEC. DARANGDAN KAB. PURWAKARTA TAHUN 2010 - 2011

Dalam kegiatan akhir tahun ajaran, di lingkungan sekolah biasanya sering diadakan kegiatan hiburan dalam rangka kenaikan kelas dan pelepasan siswa-siswi kelas 6. Begitu pula di lingkungan sekolah SDN 3 Mekarsari Kec. Darangdan Kab. Purwakarta dalam setiap tahunya tidak pernah ketinggalan untuk melaksanakan acara samenan tersebut, ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui dalam kegiatan acara tahunan tersebut SDN 3 Mekarsari selalu menampilkan kesenian daerah yang sudah beberapa tahun ini selalu di gelar yaitu kegiatan upacara adat sunda yang mana siswa-siswinya begitu antusias dalam mengikuti pagelaran upacara adat sunda tersebut. biasanya yang mengisi acara dalam pagelaran upacara adat sunda tersebut adalah siwa-siswi kelas 5, walaupun dengan gamelan seadanya mereka sangat bersemangat sekali dalam mengikuti pagelaran upacara adat sunda tersebut, karena para guru SDN 3 Mekarsari punya motto "kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita lalu siapa lagi,,,urang sunda kudu nempokeun ka sundaanana"

Kegiatan Baris Berbaris di SD Negeri 3 Mekarsari

Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Purwakarta Pihak pemerintah desa Mekarsari akan menyelenggarakan kegiatan Lomba Baris Berbaris Indah (LBB).